" فرد "

دفترچه ی شعر

" فرد "

دفترچه ی شعر

در نوشتن و سرودن دستی دارم..

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
بایگانی
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه

         خستگی‌های‌رفیقانِ‌عزیزم ‌مدتی‌ست

زندگی‌را بهر من ‌مثل ‌جهنم‌کرده‌است         


  • عاشق پرواز ...

تو درون سالُنی بنشسته ای بر صندلی

دوست می دارم بگویم دوستت دارم ، ولی...


یک نفر دارد درون قلب من جان می دهد

جان او را که گرفتی ؛ نه بگویی یا بلی ؟


  • عاشق پرواز ...

***

دلم می خواهدت ؛ خواهی ، نخواهی


در این مورد کمی خود خواه هستم

***

  • عاشق پرواز ...


***

شرح درد عاشقان را اشک می داند فقط

آن که عشقش بیش قطعاً گریه هایش بیش تر

***

  • عاشق پرواز ...

           دفترچه ی شعر من محتاج صحافی بود

گفتم که بسازندش با دقت و خیلی زود         

  • عاشق پرواز ...