" فرد "

دفترچه ی شعر محمدرضا حسینی فرد

" فرد "

دفترچه ی شعر محمدرضا حسینی فرد

" فرد "

در نوشتن و سرودن دستی دارم...
.
.
.
https://instagram.com/mrh_fard
.
https://telegram.me/fard_poem
.
.
.

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

         خستگی‌های‌رفیقانِ‌عزیزم ‌مدتی‌ست

زندگی‌را بهر من ‌مثل ‌جهنم‌کرده‌است         


  • عاشق پرواز ...

***

دوباره نیمه شب است و...؛ خودت که می دانی


من  و  خیالِ تو  و  چشم  های  بارانی

***

  • عاشق پرواز ...

تو درون سالُنی بنشسته ای بر صندلی

دوست می دارم بگویم دوستت دارم ، ولی...


یک نفر دارد درون قلب من جان می دهد

جان او را که گرفتی ؛ نه بگویی یا بلی ؟


  • عاشق پرواز ...

***

دلم می خواهدت ؛ خواهی ، نخواهی


در این مورد کمی خود خواه هستم

***

  • عاشق پرواز ...


***

شرح درد عاشقان را اشک می داند فقط

آن که عشقش بیش قطعاً گریه هایش بیش تر

***

  • عاشق پرواز ...